Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych – International Group of Chambers of Commerce (IGCC) powstała w 2005 r. w celu stworzenia jednolitej platformy do komunikacji dla międzynarodowego środowiska przedsiębiorstw z władzami Rzeczpospolitej.

Każda bilateralna Izba nalężąca do IGCC jest jednakowo reprezentowana w Zarządzie i ma równy wpływ na definiowanie planów oraz inicjowanie działań organizacji. IGCC założone zostało w 2005 roku przez przedstawicieli 4 Izb – Amerykańskiej, Brytyjskiej, Francuskiej oraz Włoskiej. Obecnie IGCC skupia 16 Izb Handlowych, reprezentujących łącznie 22 krajów i ponad 2000 przedsiębiorstw, przedstawicieli najbardziej znaczących inwestorów zagranicznych na polskim rynku, zatrudniających setki tysięcy osób.

Inwestycje w Polsce odgrywają znaczącą rolę w planach dalszego rozwoju dla wszystkich przedsiębiorstw zagranicznych, które zdecydowały się na prowadzenie tutaj swojej działalności. Nadal istnieją bardzo szerokie możliwości rozwoju i przyciągnięcia większych bezpośrednich inwestycji w różnych sektorach gospodarki. Z perspektywy biznesowej postrzeganie Polski na świecie zmieniło się pozytywnie dzięki udokumentowanym historiom sukcesów bezpośrednich inwestycji oraz silnemu wzrostowi ekonomicznemu.

IGCC została powołana, by tworzyć najlepsze środowisko dla inwestycji i rozwoju firm zagranicznych w Polce, przyciągnąć międzynarodową społeczność biznesu, kapitał i know-how.

IGCC wspiera interesy stowarzyszonych Izb dzięki rozmaitym inicjatywom:

 • Spotkania z przedstawicielami władzy i administracji rządowej
 • Reprezentacja wspólnego stanowiska w kluczowych kwestiach dotyczących środowiska firm i biznesu
 • Prowadzenie badań i ankiet koniunkturalnych

Zadaniem IGCC jest utrzymywanie i  rozwój współpracy z przedstawicielami władz państwa i administracji samorządowej w celu wspierania procesów, które zmieniają Polskę w kraj atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych i przyczyniają się do budowania wzajemnie korzystnych relacji pomiędzy międzynarodowymi inwestorami, a lokalną społecznością.

Prezydencja IGCC

Każda Izba zrzeszona w IGCC obejmuje Prezydencję na okres 6 miesięcy.

Aktualnie, od stycznia 2024 do czerwca 2024 prezydencję sprawuje Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza.

 

Następnie prezydencję obejmą Izby w następującej kolejności:

 • Polsko-Kanadyjska Izba Handlowa
 • Polsko-Rumuńska Izba Handlowa
 • Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
 • Irlandzko-Polska Izba Handlowa
 • Polsko-Izraelska Izba Gospodarcza
 • Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC)
 • Francusko-Polska Izba Gospodarcza
 • Amerykańska Izba Gospodarcza
 • Polsko – Luksemburska Izba Gospodarcza
 • Belgijska Izba Gospodarcza
 • Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza
 • Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza
 • Advantage Austria
 • Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza
 • Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
 • Polsko-Portugalska Izba Handlowa

 

Przedstawiciele Izb zrzeszonych w IGCC spotykają się każdego miesiąca, aby dyskutować strategiczne wyzwania i szanse rozwoju dla firm skupionych wokół każdej Izby oraz inicjować stosowne działania.

IGCC – zasady otoczenia biznesowego

IGCC – zasady otoczenia biznesowego

 

 1. Równe traktowanie inwestorów
 2. Przewidywalność otoczenia prawnego
 3. Prawodawstwo poprzedzone konsultacjami
 4. Sprawny system prawny
 5. Wzajemny szacunek

 

 1. Równe traktowanie inwestorów

Podstawą działania na zdrowych zasadach konkurencyjności jest otwarte i przejrzyste podejście do inwestorów krajowych i zagranicznych, sprawiedliwe i równe ich traktowanie niezależnie od pochodzenia oraz niedyskryminujące dla nikogo przepisy prawne.

 1. Przewidywalność otoczenia prawnego

Prawo, które jest stabilne, które nie działa wstecz i jest tak samo interpretowane w całym kraju, pozwala przedsiębiorcom na skuteczne planowanie inwestycji, działanie zgodne z zasadami etyki, optymalizację relacji ze społeczeństwem poprzez płacenie należnej części kosztów społecznych, a także przestrzeganie wysokich standardów pracy, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, opartych na uznanych w całym kraju normach.

 1. Prawodawstwo poprzedzone konsultacjami

Konsultacje społeczne, przeprowadzane podczas tworzenia legislacji, zwiększają stabilność i przewidywalność otoczenia gospodarczego. Skuteczne konsultacje społeczne budują współpracę i zaufanie, i – przy założeniu, że wynikają z nich dobre ustawy – są kluczowe dla budowania innowacyjnej gospodarki, w której otwartość, gotowość do działania zgodnie z zasadami i niezgoda na korupcję łączy wszystkich uczestników.

 1. Sprawny system prawny

Inwestorzy przykładają ogromną wagę do skuteczności i zasadności sposobów, w jaki sprawne i niezależne sądownictwo rozstrzyga spory w sprawach handlowych i administracyjnych, a także w jaki sposób interpretuje przepisy prawne, w tym podatkowe. Przejrzystość i spójność są kluczowe dla działania sprawnego systemu prawnego.

 1. Wzajemny szacunek

Wzajemny szacunek jest niezbędnym składnikiem korzystnego klimatu inwestycyjnego i biznesowego, w którym wszyscy interesariusze mogą osiągać pozytywne wyniki.

Wspólne Oświadczenia

IGCC aktywnie wspiera tworzenie stabilnego środowiska biznesowego dla przedsiębiorstw inwestujących i działających w Polsce, zgodnie z Zasadami Otoczenia Biznesowego. Nasze Wspólne Oświadczenia wyrażają jednolite stanowisko w kwestiach dialogu z przedstawicielami Polskiego Rządu w sprawach równego i sprawiedliwego rozwoju międzynarodowej przedsiębiorczości w Polsce.

Wybrane zagadnienia negatywnie oddziałujące na działalność inwestorów zagranicznych, prezentowane przedstawicielom Ministerstw i Panu Prezydentowi:

– Ograniczenia prawne dot. zatrudniania cudzoziemców

– Nieefektywne przepisy i procedury dotyczące przetargów publicznych

– Ograniczenia dla sprzedaży dermo-kosmetyków w aptekach

– Niepokojące zmiany w systemie sądowniczym, zagrażające niezawisłości polskich sądów

– Zmiany w prawie dot. surowców odnawialnych, niekorzystne dla obecnych inwestorów

Uwagi IGCC do ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. 

List z dnia 13.10.2021 adresowany do Pana Kazimierza Kleina, Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

POBIERZ LIST

Pismo z wnioskiem o rozważenie możliwości udzielenia pracodawcom uprawnienia do weryfikacji osób zaszczepionych skierowane do Ministra Zdrowia, Pana Adama Niedzielskiego.

List z dnia 12.10.2021.

POBIERZ LIST

Uwagi i komentarze IGCC dot. ustawy OZE z dnia 20 lutego 2015 w zakresie dot. możliwości złożenia przez wytwórcę energii elektrycznej wniosku o przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania.

List z dnia 01.10.2021 adresowany do Pana Ireneusza Zyski, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

POBIERZ LIST

Uwagi i komentarze do projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

List z dnia 24.09.2021 adresowany do Pana Marcina Jamrożego, Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów.

POBIERZ LIST

Uwagi i komentarze dot. zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie wprowadzenia tzw. minimalnego podatku dochodowego, tzw. ukrytej dywidendy oraz podatku od przerzuconych dochodów. 

List z dnia 15.09.2021 adresowany do Pana Henryka Kowalczyka, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

POBIERZ LIST

Uwagi i opinie IGCC dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

List z dnia 30.08.2021 adresowany do Pana Marcina Jamrożego, Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów.

POBIERZ LIST

Uwagi i opinie IGCC dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT).

List z dnia 30.08.2021 adresowany do Pana Jana Sarnowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

POBIERZ LIST

Opinie i komentarze IGCC dotyczące zmian wprowadzonych w wyniku drugiej tury konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym dot. sektora offshore.

List z dnia 26.08.2021 adresowany do Pana Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury.

POBIERZ LIST

List IGCC z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia pracodawcom uprawnienia do weryfikacji osób zaszczepionych w związku ze zmianą limitów osobowych oraz wyłączeniu osób zaszczepionych jako osób wliczanych do limitów.

List z dnia 26.07.2021 adresowany do Pana Jana Nowaka Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POBIERZ LIST

Stanowisko IGCC w sprawie zapowiedzi polskiego rządu, przedstawionej na konferencji w dniu 1 kwietnia 2021 r., dotyczącą czynszów dla najemców w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2.000 m2.

List z dnia 23.04.2021 r. adresowany do Pana Mateusza Morawieckiego, Premiera RP oraz Pana Jarosława Gowina, Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

POBIERZ LIST

Stanowiska, uwagi i opinie IGCC w przedmiocie dokumentu funkcjonującego pod tytułem ,,Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 4 – domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT”

List z dnia 19.04.2021 r. adresowany do Pana Jana Sarnowskigo Podsekretarz Stanu oraz do Pana Marcina Jarmożnego, Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów

POBIERZ LIST

List IGCC z prośba o uchylenie lub czasowe zawieszenie przepisów art. 11o ust. 1a i ust. 1b Ustawy o CIT.

List z dnia 19.04.2021 r. adresowany do Pana Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

POBIERZ LIST

Stanowisko IGCC dot. Ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów .

List z dnia 12.02.2021 r. adresowany do Pana Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

POBIERZ LIST

Stanowisko IGCC w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw opublikowanego w dniu 14 stycznia 2021 r. (UC69).

List z dnia 5.02.2021 r. adresowany do Pana Tomasza Chróstny, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

POBIERZ LIST

Ankieta IGCC -„Przetrwać COVID19 -Wpływ pandemii na działalność firm w Polsce”

Firmy członkowskie Izb stowarzyszonych przy IGCC zostały zaproszone do udziału w ankiecie poprowadzonej przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą, która ma na celu ocenę wpływu COVID-19 na działalność operacyjną i finansową firm w Polsce oraz na perspektywy biznesowe po wznowieniu działań po okresie przymusowego zamknięcia.

POBIERZ PODSUMOWANIE WYNIKÓW

List IGCC dotyczący zmian w rynku medialnym w Polsce 

List z dnia 24.09.2020 r. adresowany do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Cyfryzacji Pana Mateusza Morawieckiego.

Postulaty IGCC dot. sektora lotniczego w Polsce i potrzeby przywrócenia pełnego międzynarodowego ruchu lotniczego.

List z dnia 2.09.2020 r. adresowany do Sekretarza Stanu oraz Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP Pana Marcina Horały.

List IGCC dotyczący wznowienia lotów międzynarodowych.

List z dnia 01.06.2020 r. adresowany do Jadwigi Emilewicz, Ministra Rozwoju, Wicepremiera oraz Marcina Horały, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

List IGCC dotyczący braku systemowych rozwiązań wspierających przedsiębiorców w rozliczeniach podatkowych, które adresowane były do Ministerstwa Finansów.

List z dnia 25.05.2020 r. adresowany do Jadwigi Emilewicz, Ministra Rozwoju, Wicepremiera

Wniosek IGCC do Urzędu Zamówień Publicznych z prośbą o interpretację przepisu ustawy Pzp ws. uznawania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

List z dnia 19.05.2020 adresowany do Huberta Nowaka, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Postulaty IGCC ws. rozbieżności w zakresie definicji małego i średniego przedsiębiorcy na potrzeby korzystania z pomocy udzielanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

List z dnia 30.04.2020 adresowany do Jadwigi Emilewicz, Ministra Rozwoju, Wicepremiera.

Dokument z dnia 30.04.2020

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 >>>

Postulaty IGCC dotyczące rozszerzenie Tarczy Finansowej PFR.

List adresowany do Pawła Borysa, Prezesa Zarządu PFR

Dokument z dnia 22.04.2020

Podsumowanie wideokonferencji przedstawicieli przedsiębiorców zrzeszonych w ramach IGCC z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

Podczas spotkania poruszone zostały postulaty i istotne dla przedsiębiorców kwestie związane z rozliczeniami podatkowymi w okresie COVID-19.

Dokument z dnia 09.04.2020

Dodatkowe postulaty IGCC przygotowane po wideokonferencji z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

Dokument z dnia 10.04.2020

Postulaty IGCC skierowane do Ministra Rozwoju oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dodatkowe uwagi związane z szeroko rozumianymi kwestiami pracowniczymi, do ustawy z 21 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dokument z dnia 02.04.2020

Propozycje IGCC dotyczące pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców

Uwagi do projektu ustawy z 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dokument z dnia 23.03.2020

Spotkania z Przedstawicielami Władz

Spotkania z Przedstawicielami Władz

IGCC organizuje spotkania z Ministrami oraz przedstawicielami kluczowych instytucji, mających wpływ na decyzje podejmowane przez władze państwa w zakresie decyzji ekonomicznych oraz prawodawstwa. Spotkania są doskonałą okazją do wysłuchania opinii liderów życia publicznego oraz do zwiększenia ich zainteresowania znaczeniem roli zagranicznych inwestorów w Polsce.

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Funduszy Rozwoju i Polityki Regionalnej

Spotkanie odbyło się 26 maja 2021 r. i było częścią inicjatywy Ministerstwa „Dialogu z Biznesem”.

W spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Finansów wzięło udział ponad 130 przedstawicieli firm zrzeszonych w Izbach Gospodarczych wchodzących w skład #IGCC (Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych).

W spotkaniu uczestniczyli Minister Finansów Tadeusz Kościński, Ambasador Belgii w Polsce Luc Jacobs, Prezes Belgijskiej Izby Gospodarczej Pierre Detry oraz Wiceminister Jan Sarnowski i Anna Chałupa.

Podsumowanie spotkania można przeczytać tutaj: Resume_Kościński_final

Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Inwestycji Zagranicznych Panem Grzegorzem Piechowiakiem

W dniu 24 marca 2021 roku w trakcie trwającej prezydentury, Belgijska Izba Gospodarcza zorganizowała spotkanie on-line z Pełnomocnikiem Rządu ds. Inwestycji Zagranicznych Panem Grzegorzem Piechowiakiem.

Spotkanie zostało otwarte mową powitalną Prezesa Belgijskiej Izby Gospodarczej – Pierre’a Detry oraz Ambasadora Belgii w Polsce – Luca Jacobsa.

Następnie Pani Eliza Przeździecka, Dyrektor Instytutu Ekonomii Międzynarodowej – SGH, Główny Ekonomista – AmCham, zaprezentowała najważniejsze dane z najnowszego Raportu o Bezpośrednich Inwestycjach Zagranicznych.

W drugiej części spotkania przemawiał Pełnomocnik Rządu ds. Inwestycji Zagranicznych Pan Grzegorz Piechowiak oraz odpowiadał na pytania zadane przez przedstawicieli firm zrzeszonych w IGCC.

Pod koniec spotkania zorganizowano networking.

Moderatorem spotkania był Richard Stephens, założyciel i redaktor Poland Today.

Podsumowanie spotkania dostępne jest tutaj: Resume_meeting with Grzegorz Piechowiak

Spotkanie Doing Business

17 grudnia 2019 roku, na zakończenie brytyjskiej prezydencji w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Izb Bilateralnych IGCC, członkowie spotkali się na śniadaniu biznesowym poświęconym wynikom Polski w ostatnim raporcie Doing Business (2020). Była to świetna okazja, by porozmawiać o najważniejszych wskaźnikach badanych w raporcie oraz łatwości płacenia podatków – temacie pozostającym w centrum zainteresowania IGCC od lat, z Sagitą Muco, specjalistką ds. sektora prywatnego z Banku Światowego oraz Mikołajem Woźniakiem, partnerem podatkowym w PwC Polska.

Na publikację raportu Doing Business co roku czeka wielu aktorów rynku – agencje inwestycyjne, doradcy relokacyjni, prezesi spółek planujący nowe inwestycje i politycy. Ranking opisujący łatwość (lub trudność) prowadzenia biznesu w 190 krajach czasem powoduje kontrowersje. Polska w edycji raportu z 2008 roku była na miejscu 75, potem awansowała na miejsce 24 w roku 2016, aby zsunąć się na miejsce 40 w tegorocznej edycji. Trzeba jednak pamiętać, że ocena w raporcie Doing Business jest relatywna – porównuje polską gospodarkę do innych, które mogą wprowadzać ułatwienia dla biznesu szybciej, a postęp, jaki Polska uczyniła od 2010 roku i tak jest ogromny.

Łódź (nie)odkryta: wizyta studyjna w Łodzi

W dniach 20 i 21 listopada przedstawiciele izb bilateralnych zrzeszonych w IGCC uczestniczyli w wizycie studyjnej w Łodzi na zaproszenie Prezydent Miasta Łodzi, Hanny Zdanowskiej. Na początek mieli okazję zwiedzić miasto, które w XIX wieku było sercem przemysłu, a w wieku XX stało się też centrum polskiego filmu. Widać to w architekturze miasta. Dziś wiele pofabrycznych budynków przekształcono w mieszkania i lofty (fabryka Scheiblera na Księżym Młynie), obiekty handlowe (Manufaktura) czy nowoczesne siedziby dla firm (Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna). Jest to możliwe dzięki trwającemu od kilku lat szeroko zakrojonemu programowi rewitalizacji miasta. Łódź będzie gospodarzem zielonego EXPO w 2024 roku.

Miasto w ostatnich latach przeżywa okres prosperity. Bliskość stolicy, a także doskonałe położenie sprawia, że w Łodzi pojawiają się nie tylko nowe zakłady produkcyjne, ale też hub logistyczny i coraz więcej centrów SSC i BPO. Miasto prowadzi natomiast świadomą strategię wsparcia dla inwestorów zainteresowanych Łodzią jako lokalizacją dla biznesu.

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili również firmę Hydro, norweskiej firmy produkującej części samochodowe. Mogli nie tylko zobaczyć, jakie miejsce w globalnym łańcuchu dostaw ma łódzka fabryka, ale mogli również zobaczyć pracę na halach produkcyjnych i montażowych.

Konferencja prasowa i prezentacja wyników Badania Ankietowego – Polska w ocenie inwestorów zagranicznych – Kwiecień 2018

 

Doroczne badanie klimatu inwestycyjnego w Polsce przeprowadziła Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z trzynastoma innymi izbami bilateralnymi, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce. Badanie ankietowe przeprowadzane jest równolegle przez niemieckie izby bilateralne w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wyniki najnowszego badania zaprezentowane zostały podczas konferencji prasowej, którą otworzyły Pan Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, a następnie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli inwestorów zagranicznych: Pani Anny Holnickiej-Szulc z Credit Suise,  Ewy Mikos Romanowicz, Siemens oraz Marcina Petrykowskiego, Standard & Poors i Krzysztofa Sengera, PAIH.

Spotkanie z Narodowym Bankiem Polski, Styczeń 2018

Przedstawiciele IGCC mieli zaszczyt i przyjemność gościć Panią Katarzynę Zajdel-Kurowską, Członkinię Zarządu Narodowego Banku Polski na spotkaniu zorganizowanych 12 stycznia 2018 roku w hotelu Regent w Warszawie.

Pani Zajdel-Kurowska przemawiała w imieniu Pana Adama Glapińskiego – Prezesa Narodowego Banku Polski, który osobiście nie mógł uczestniczyć w spotkaniu. Pani Zajdel-Kurowska w pełnym zaangażowania przemówieniu przedstawiła perspektywy ekonomiczne na rok 2018, a następnie odpowiadała na pytania uczestników spotkania.

Treść przemówienia Pana Adam Glapiński,
Prezesa Narodowego Banku Polskiego

 

Gospodarka Polski:  wcześniejsze trendy i perspektywy na rok 2018

Spotkanie z Ministrem Morawieckim, Maj 2017

Przedstawiciele IGCC spotkali się z Ministrem Morawieckim na śniadaniu zorganizowanym 17 maja w hotelu InterContinental w Warszawie. Przedmiotem dyskusji były liczne kwestie istotne dla inwestorów zagranicznych w Polsce, przedstawione przez międzynarodowe izby gospodarcze, jak: specjalne strefy ekonomiczne, przystąpienie Polski do strefy Euro, problemy dostępu do kadr za sprawą spadającego wskaźnika bezrobocia, procedury rejestracji podmiotów gospodarczych, przepisy podatkowe, ochrona środowiska, zagadnienia związane z przetargami na kontrakty budowlane, reforma placówek promocji handlu zagranicznego – to najważniejsze wśród wielu omawianych kwestii.

Konferencja – Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu, Marzec 2017

Wnioski z raportu, opracowanego przez IGCC jednoznacznie potwierdzają kluczowy wpływ inwestycji zagranicznych na ekonomiczny sukces Polski. W marcu 2017 roku Raport został zaprezentowany Ministrowi Morawieckiemu oraz Ministerstwu Rozwoju Gospodarczego. Prezentacja kluczowych wniosków z raportu została uzupełniona o debatę panelową  z udziałem przedstawicieli największych inwestorów zagranicznych zrzeszonych w międzynarodowych izbach bilateralnych: amerykańskiej, brytyjskiej, francuskiej i niemieckiej z przedstawicielami PAIH.

W kolejnych miesiącach odbyły się prezentacje Raportu i debaty regionalne we Wrocławiu, Katowicach oraz Poznaniu.

 

Raporty i Badania

Raporty i badania

Izby zrzeszone w IGCC stale monitorują środowisko biznesowe, by na bieżąco śledzić trendy, istotne zagadnienia i opinie inwestorów zagranPicznych w Polsce. Wszystkie zebrane informacje są publicznie dostępne, by wspierać procesy decyzyjne przedsiębiorców.

Raport 2020 – Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2019 roku osiągnęła 236,5 mld USD. Odpowiada to 40% polskiego PKB. Zatrudnienie w firmach z kapitałem zagranicznym działających w Polsce na koniec 2018 roku wyniosło prawie 2 mln osób, co oznacza, że inwestor zagraniczny stworzył co szóste miejsce pracy.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Międzynarodową Grupę Izb Handlowych w Polsce (IGCC), na naszym rynku działa blisko 25 000 zagranicznych przedsiębiorstw ze 107 krajów. Najbardziej wpływowi inwestorzy w Polsce pochodzą z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji.

Raport w języku angielskim można znaleźć pod linkiem: Foreign Direct Investment in Poland

Raport w języku polskim można znaleźć pod linkiem: Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie w Polsce

Data wydania: grudzień 2020 r

Autor: dr hab. Eliza Przeździecka, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

2019 Badanie Klimatu Inwestycyjnego – Polska trzecia w rankingu. Niepewność regulacyjna doskwiera firmom

Polska zajmuje trzecią pozycję w rankingu atrakcyjności in-westycyjnej państw regionu EŚW i krajów nadbałtyckich. W warunkach zaostrzonej konkurencji minimalnie wyprzedzają ją Estonia i Czechy. W latach 2016-2018 zajmowała drugie miejsce, a wcześniej, od 2013 do 2015 r., była liderem ran-kingu. Pozytywne oceny inwestorów zagranicznych Polska zyskuje przede wszystkim za członkostwo w UE, jakość kadr i dostępność poddostawców. Krytyczne – za niską przewi-dywalność polityki gospodarczej – wynika z 14. edycji Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przeprowadzonej we współpracy z 14 innymi izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce.

Badanie koniunktury inwestycyjnej

Ankietowe badanie koniunktury biznesowej w Polsce przeprowadzane jest regularnie każdego roku przez Niemiecką Izbę Handlu AHK. Celem badania jest weryfikacja aktualnej opinii inwestorów zagranicznych w Polsce, z grona państw reprezentowanych przez Izby w ramach IGCC. Ankieta koniunkturalna jest prowadzona równolegle przez Niemieckie Izby Handlowe w innych krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej udziałem przedstawicieli inwestorów zagranicznych oraz zaproszonych ekspertów.

2018 Badanie Klimatu Inwestycyjnego – Malejąca dostępność pracowników

Przewagi Polski w optyce inwestorów zagranicznych to członkostwo w UE, jakość kadr, dostępność poddostawców oraz coraz lepsza infrastruktura. Niestety, firmy zagraniczne operujące w Polsce podkreślają, że dostępność wykwalifikowanych pracowników wyraźnie maleje. 90% inwestorów mówi jednak, że ponownie zainwestowałoby w Polsce. To wynik wysoki, choć o 5,5 pkt. proc. gorszy niż w ub.r. W tegorocznym rankingu atrakcyjności inwestycyjnej państw europejskich Polska zajmuje drugą pozycję po Czechach – wynika z 13. edycji Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przeprowadzonej we współpracy z trzynastoma izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce. W badaniu udział wzięło 300 firm zagranicznych operujących w Polsce oraz łącznie ok. 1700 w Europie.

2017 Badanie Klimatu Inwestycyjnego – Polska atrakcyjna  kadrami i niespokojna politycznie

Polska przyciąga inwestorów zagranicznych wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, szeroką dostępnością poddostawców oraz członkostwem w Unii Europejskiej.  Najgorzej firmy zagraniczne oceniają stabilność polityczno-społeczną kraju i możliwość przewidywania polityki gospodarczej – wynika z 12. edycji Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przeprowadzonej we współpracy z trzynastoma izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce. W badaniu udział wzięło 369 firm zagranicznych operujących w Polsce.

Raport – Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w minionym ćwierćwieczu

 

Kompleksowy raport prezentujący wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę w ostatnim ćwierćwieczu powstał na zlecenie Izb zrzeszonych w IGCC, aby podkreślić pozytywny wkład inwestorów zagranicznych w ekonomicznym sukcesie Polski. Wyniki badania potwierdziły powszechne opinie i przypuszczenia, a wśród najważniejszych wniosków na szczególną uwagę zasługują:

 • Zagraniczny Inwestorzy reinwestują w Polsce więcej wypracowanych zysków zamiast wypłacania dywident.
 • Wzrost produktywności jest większy u firm z zaaganżowanym kapitałem zagranicznym niż u firm polskich, działających bez kapitału zagranicznego.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mają realny wpływ na wzrost wynagrodzeń oraz obniżkę wskaźnika bezrobocia.

Wnioski z raportu zostały przedstawione Ministrowi Morawieckiemu podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego w marcu 2017 roku.

Kontakt

Każda Izba zrzeszona w IGCC przejmuje prezydencję na 6-miesięczną kadencję.

Aktualnie prezydencję IGCC sprawuje w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza.

 

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza 

ul. Puławska 14

02-512 Warszawa

T +48 22 400 76 60

info@ppcc.pl

www.ppcc.pl